Cửa hàng/Stores Location

Hà nội

164B5 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 0905010499 - 0912001178

 

Đà Nẵng

141 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, điện thoại 0905767197 - 03665007599

 

Hanoi - Vietnam

No 164B5 Tran Vu, Ba Dinh, Hanoi

Tel: 0905010499 - 0912001178

 

Danang - Vietnam

No 141 Tran Phu, Hai Chau, Danang

Tel: 0905767197 - 03665007599